[ส่องหุ้น TTA ผ่าน BMC]

TTA : บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการลงทุน โดยลงทุนใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน   [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [TTA] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าหนี้สินรวมประมาณ 1.4 เท่า -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น -กำไรสุทธิคาดการณ์ยาก -ROE คาดการณ์ยาก -อัตรากำไรสุทธิคาดการณ์ยาก ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

Advertisements

[ส่องหุ้น BA ผ่าน BMC]

BA : บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสนามบิน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน ได้แก่ การให้บริการกิจการภาคพื้นดิน การให้บริการอาหารบนเที่ยวบิน และการให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศ ให้กับสายการบินของบริษัทและสายการบินอื่นๆ   [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [BA] 3 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นพอๆกับหนี้สินรวม -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเท่าเดิมทุกปี -กำไรสุทธิคาดการณ์ยาก -ROE คาดการณ์ยาก -อัตรากำไรสุทธิคาดการณ์ยาก ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

[ส่องหุ้น JWD ผ่าน BMC]

JWD : บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ (In-land Logistics) อย่างครบวงจร แบ่งเป็น 5 ธุรกิจ ได้แก่ (1) บริการรับฝากและบริหารสินค้า ทั้งบนพื้นที่ทั่วไปและพื้นที่เขตปลอดอากร โดยแบ่งสินค้าที่ให้บริการได้ 4 ประเภทคือ สินค้าทั่วไป สินค้าอันตราย รถยนต์และสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็ง (2) บริการขนส่งสินค้าในประเทศ และขนส่งสินค้าข้ามแดน เช่น ประเทศลาว และประเทศพม่า (3) บริการขนย้ายให้กับบุคคลและองค์กรทั้งในและต่างประเทศ (4) บริการจัดการเอกสารและข้อมูล เช่น บริการรับฝากข้อมูล บริการรับฝากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริการทำลายเอกสาร และบริการขนส่งเอกสาร เป็นต้น (5) ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ให้เช่าอาคารสำนักงานและคลังสินค้า และให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [JWD] 2 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นพอๆกับหนี้สิน -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้น -กำไรสุทธิลดลง … Continue reading [ส่องหุ้น JWD ผ่าน BMC]

เจาะลึกหุ้น AOT ผ่าน 56-1

AOT เป็นธุรกิจผูกขาด จึงไม่มีคู่แข่งทางตรงมากนัก ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน ลักษณะการประกอบธุรกิจ ปัจจุบัน ทอท.ดำเนินธุรกิจในการบริหารท่าอากาศยานนานาชาติ 6 แห่งของประเทศ ได้แก่ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ และนอกจากการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศแล้ว ทอท.ยังรับผิดชอบ การบริหาร กิจกรรมเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ ภายในท่าอากาศยาน และด าเนินธุรกิจร่วมทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับท่าอากาศยาน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ อาทิ บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด บริษัท ไทยเชื้อเพลิง การบิน จำกัด และบริษัทครัวการบินภูเก็ต จำกัด เป็นต้น ลักษณะลูกค้า การดำเนินงานของ ทอท. ในฐานะผู้ประกอบการและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งดำเนินการกิจการ … Continue reading เจาะลึกหุ้น AOT ผ่าน 56-1

THAI : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

เป็นสายการบินแห่งชาติที่ดำเนินธุรกิจกิจการการบินพาณิชย์ทั้งเส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศโดยแยกการบริหารออกเป็นธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสายการบิน และกลุ่มกิจการสนับสนุนการบินและการขนส่ง [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [THAI] 4 ปีล่าสุด - หนี้สินรวมมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 7.5 เท่า (เป็นเจ้าหนี้การค้าประมาณ 5,500) -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ทุกปี -กำไรสุทธิเริ่มมีในปี 2559 -ROE เป็นบวกปี 2559 -อัตรากำไรสุทธิเป็นบวกปี 2559 ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ #AdminPT