[ส่องหุ้น BCH ผ่าน BMC]

BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) บริษัทดำเนินธุรกิจในรูปแบบกลุ่มโรงพยาบาล ซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 11 แห่ง และโพลีคลินิก 2 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้บริการทางการแพทย์ในระดับปฐมภูมิ-ตติยภูมิ ภายใต้ 3 กลุ่มโรงพยาบาล คือ 1. โรงพยาบาลเวิลดิ์เมดิคอล เพื่อให้บริการแก่กลุ่มคนไข้เงินสดระดับบนและคนไข้ชาวต่างชาติ 2.กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เพื่อให้บริการแก่กลุ่มคนไข้เงินสดระดับกลางและคนไข้ในโครงการประกันสังคม 3.กลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช เพื่อให้บริการแก่กลุ่มคนไข้ในโครงการประกันสังคม   [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [BCH] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นพอๆกับหนี้สินรวม -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเท่าเดิมทุกปี -กำไรสุทธิค่อนข้างคงที่ -ROE ประมาณ 14% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 10% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

Advertisements

[ส่องหุ้น CHG ผ่าน BMC]

CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน เริ่มก่อตั้งในปี 2529 จนถึงปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนรวม 1,100 ล้านบาท ประกอบด้วยบริษัทย่อย จำนวน 8 บริษัท มีสาขาของโรงพยาบาลสถานพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 14 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการบริเวณรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่เขตประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก และถนนเทพารักษ์ ถนนกิ่งแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการครอบคลุมไปถึงจังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่บริเวณ ถนนบางนาตราด อำเภอบางปะกง และนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ถนน 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และในปี2559 เพิ่มสาขาที่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยรวม 464 เตียง   [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [CHG] … Continue reading [ส่องหุ้น CHG ผ่าน BMC]

[ส่องหุ้น RJH ผ่าน BMC]

ใครกำลังไม่สบาย วันนี้ไปโรงบาลกันหน่อยมั้ยครับ ^^ RJH : บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลราชธานี" และ "โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ" ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

เจาะลึกหุ้น BH ผ่าน 56-1

BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) เป็นหุ้นโรงพยาบาลอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจ จะแตกต่างจาก BDMS อย่างไร มาดูกัน ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทเป็นผู้ดาเนินกิจการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ที่ทารายได้หลักให้กับบริษัท โดยรายได้จากกิจการโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร คิดเป็น 95.4% ของรายได้รวมทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริการของโรงพยาบาล บริการของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี 1. บริการผู้ป่วยนอก มีศูนย์บริการผู้ป่วยนอกจานวน 45 ศูนย์ และคลินิกตรวจผู้ป่วยกว่า 285 ห้อง สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้กว่า 5,500 คนต่อวัน 2. บริการผู้ป่วยใน มีจานวนเตียงจดทะเบียน 580 เตียง ซึ่งรวมเตียงผู้ป่วยหนักทั่วไป และเตียงผู้ป่วยวิกฤต สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน เศรษฐกิจโลกในปี 2559 แสดงให้เห็นถึงภาวะการชะลอตัวอันเนื่องมาจากผลการลงคะแนนเสียง … Continue reading เจาะลึกหุ้น BH ผ่าน 56-1

เจาะลึกหุ้น BDMS ผ่าน 56-1

หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลถือว่าหุ้นหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสูง เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้หุ้นกลุ่มนี้ เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากสังคมผู้สูงอายุ BDMS เป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มนี้ ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัทมีสายการประกอบธุรกิจ หลักคือธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยเป็นการดำเนินงาน ผ่านบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทได้มีการลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนและเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวมได้ดังนี้. : โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย : เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 – 2559   ภาวะตลาดการแข่งขันและแนวโน้มธุรกิจ สถานการณ์ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน คาดว่า จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนอย่างเป็นทางการ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลทีจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ของ อาเซียน รวมถึงความใส่ใจในการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ทำให้ธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชนในปี 2559 มีแนวโน้ม ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีมีแนวโน้ม ปรับตัวดีขึ้น และการเติบโตของกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติทีเข้ามาทั้งรูปแบบของการรักษาและการท่องเทียวเชิง สุขภาพ กระแสความนิยมในการดูแลสุขภาพ รวมถึงจำนวนประชากรผู้สูงอายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กลุ่มลูกค้า เป้าหมายในปี 2559 ยังคงเป็นกลุ่มลูกค้าผู้ดูแลสุขภาพ แนวโน้มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน จากข้อมูลการศึกษาแนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ปี 2559-2561 ของศูนย์วิจัยของ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จำกัด (มหาชน) คาดว่า … Continue reading เจาะลึกหุ้น BDMS ผ่าน 56-1