เจาะลึกหุ้น BH ผ่าน 56-1

BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) เป็นหุ้นโรงพยาบาลอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจ จะแตกต่างจาก BDMS อย่างไร มาดูกัน ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทเป็นผู้ดาเนินกิจการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ที่ทารายได้หลักให้กับบริษัท โดยรายได้จากกิจการโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร คิดเป็น 95.4% ของรายได้รวมทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริการของโรงพยาบาล บริการของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี 1. บริการผู้ป่วยนอก มีศูนย์บริการผู้ป่วยนอกจานวน 45 ศูนย์ และคลินิกตรวจผู้ป่วยกว่า 285 ห้อง สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้กว่า 5,500 คนต่อวัน 2. บริการผู้ป่วยใน มีจานวนเตียงจดทะเบียน 580 เตียง ซึ่งรวมเตียงผู้ป่วยหนักทั่วไป และเตียงผู้ป่วยวิกฤต สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน เศรษฐกิจโลกในปี 2559 แสดงให้เห็นถึงภาวะการชะลอตัวอันเนื่องมาจากผลการลงคะแนนเสียง … Continue reading เจาะลึกหุ้น BH ผ่าน 56-1

เจาะลึกหุ้น BDMS ผ่าน 56-1

หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลถือว่าหุ้นหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสูง เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้หุ้นกลุ่มนี้ เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากสังคมผู้สูงอายุ BDMS เป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มนี้ ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัทมีสายการประกอบธุรกิจ หลักคือธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยเป็นการดำเนินงาน ผ่านบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทได้มีการลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนและเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวมได้ดังนี้. : โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย : เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 – 2559   ภาวะตลาดการแข่งขันและแนวโน้มธุรกิจ สถานการณ์ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน คาดว่า จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนอย่างเป็นทางการ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลทีจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ของ อาเซียน รวมถึงความใส่ใจในการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ทำให้ธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชนในปี 2559 มีแนวโน้ม ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีมีแนวโน้ม ปรับตัวดีขึ้น และการเติบโตของกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติทีเข้ามาทั้งรูปแบบของการรักษาและการท่องเทียวเชิง สุขภาพ กระแสความนิยมในการดูแลสุขภาพ รวมถึงจำนวนประชากรผู้สูงอายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กลุ่มลูกค้า เป้าหมายในปี 2559 ยังคงเป็นกลุ่มลูกค้าผู้ดูแลสุขภาพ แนวโน้มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน จากข้อมูลการศึกษาแนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ปี 2559-2561 ของศูนย์วิจัยของ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จำกัด (มหาชน) คาดว่า … Continue reading เจาะลึกหุ้น BDMS ผ่าน 56-1

BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ในกรุงเทพมหานคร โดยมีการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมทั้งศูนย์บริการผู้ป่วยต่างชาติ และลงทุนในธุรกิจการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [BH] 4 ปีล่าสุด - หนี้สินรวมน้อยกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 2 เท่า -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ทุกปี -กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกปี -ROE ประมาณ 28% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 18% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ #AdminPT

NTV : บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ให้บริการรักษาพยาบาลครบทุกสาขาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัย ครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] 4 ปีล่าสุด - เป็นบริษัทที่หนี้จัดว่าค่อนข้างน้อย เมือเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น - มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ มีการบริหารจัดการเงินลงทุนที่ดี - กำไรสุทธิโตอย่างสม่ำเสมอ - ROE อยู่ที่ประมาณ 20% - อัตรากำไรสุทธิมีค่าประมาณ 15% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ #AdminPT

VIBHA : บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

ให้บริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ด้วยศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลวิภาวดี เนื่องจากผมยังเป็นมือใหม่มากๆ ผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับ คอมเมนต์หรือ inbox มาได้เลยครับ หรือใครอยากให้ผมสรุปบริษัทไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ ผมจะไล่ทำให้แน่นอนครับ ^^ แล้วพบกับบริษัทใหม่ๆได้ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ 6 โมงเย็นนะครับ