[ส่องหุ้น TCAP ผ่าน BMC]

TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งบริษัทในกล่มธนชาตแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม 1) ธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกัน ธุรกิจให้เช่าซื้อ และธุรกิจลีสซิ่ง 2) ธุรกิจสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจการพัฒนาฝึกอบรม [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [TCAP] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าหนี้สิน (เป็นปกติของหุ้นแบงค์) -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วลดลงเล็กน้อยในปี 59 -กำไรสุทธิลดลงในปี 57 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ -ROE ประมาณ 10% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 9%   ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

Advertisements

[ส่องหุ้น TISCO ผ่าน BMC]

TISCO : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็น Holding Company ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมีธนาคารทิสโก้เป็นหลัก ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ปัจจุบันให้บริการทางด้านการเงินอันประกอบด้วย บริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ บริการเงินฝากรายย่อย บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ บริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร บริการจัดการการเงิน และบริการคัสโตเดียน [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [TISCO] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าหนี้สิน (เป็นปกติของหุ้นแบงค์) -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ทุกปี -กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อย -ROE ประมาณ 17% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 18% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

[ส่องหุ้น BAY ผ่าน BMC]

BAY : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนลเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก โดยธนาคารให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าธุรกิจ และลูกค้ารายย่อย รวมทั้งให้บริการทางการเงินผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ทั้งในด้านการบริหารความมั่งคั่ง บัตรเครดิต ประกันวินาศภัย การบริหารสินทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และเครื่องจักร แฟคเตอริ่ง ไมโครไฟแนนซ์และสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [BAY] 4 ปีล่าสุด -ส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าหนี้สินรวม (เป็นปกติของหุ้น bank) -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นในปี 58 -กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทุกปี -ROE ประมาณ 11% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 16% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ

เจาะลึกหุ้น TISCO ผ่าน 56-1

หุ้นขนาดเล็กส่วนใหญ่จะมีความสามารถได้ดีกว่าหุ้นใหญ่ หุ้นธนาคารถือได้ว่าเป็นหุ้นที่มีความมั่นคงสูงแต่โตช้า TISCO เป็นหุ้นธนาคารที่มีขนาดเล็กจะเป็นอย่างไร มาดูกัน ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยแบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และสินเชื่อ และกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ให้บริการทางการเงินภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยให้บริการผ่านสำนักงานใหญ่ของธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) และสาขาของธนาคารซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีสาขาที่ตั้ง อยู่ในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้กลุ่มทิสโก้ได้ขยายช่องทางการให้บริการสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคผ่านสาขาของบริษัท ไฮเวย์ จำกัด จำนวน 135 สาขา ทั่ว ประเทศ กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ ให้บริการทางการเงินภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจจัดการกองทุน โดยให้บริการในประเทศผ่านสำนักงานใหญ่ และสาขาของบริษัทย่อยทัง้ ในกรุงเทพมหานครและทุกภูมิภาคอีก 4 แห่งในเขตต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครปฐม นครราชสีมา และอุดรธานี ลักษณะบริการ 1. สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Retail … Continue reading เจาะลึกหุ้น TISCO ผ่าน 56-1

BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรแก่ธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ SME ตลอดจนฐานลูกค้าบุคคล โดยมีสาขาในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีเครือข่ายในต่างประเทศครอบคลุมเขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก [เพิ่มเติม!! สรุปงบการเงินพื้นฐาน สู่การต่อยอด!!] [BBL] 4 ปีล่าสุด - หนี้สินรวมมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น (เป็นปกติของหุ้นธนาคาร) -มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วคงที่ทุกปี -กำไรสุทธิค่อนข้างคงที่ -ROE ประมาณ 10% -อัตรากำไรสุทธิประมาณ 25% ใครมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้นะครับ มาพูดคุยกับเรา หรือต้องการสรุปบริษัทไหน ติดต่อสอบถามได้เลยครับ #AdminPT