BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
เป็นหุ้นโรงพยาบาลอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจ
จะแตกต่างจาก BDMS อย่างไร มาดูกัน

Picture2.pngลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
บริษัทเป็นผู้ดาเนินกิจการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ที่ทารายได้หลักให้กับบริษัท โดยรายได้จากกิจการโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร คิดเป็น 95.4% ของรายได้รวมทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Picture7.png

บริการของโรงพยาบาล

บริการของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี
1. บริการผู้ป่วยนอก มีศูนย์บริการผู้ป่วยนอกจานวน 45 ศูนย์ และคลินิกตรวจผู้ป่วยกว่า 285 ห้อง สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้กว่า 5,500 คนต่อวัน
2. บริการผู้ป่วยใน มีจานวนเตียงจดทะเบียน 580 เตียง ซึ่งรวมเตียงผู้ป่วยหนักทั่วไป และเตียงผู้ป่วยวิกฤต

Picture8.png

สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

Picture3.png

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

เศรษฐกิจโลกในปี 2559 แสดงให้เห็นถึงภาวะการชะลอตัวอันเนื่องมาจากผลการลงคะแนนเสียง Brexit และจากข้อมูลต่างๆ ที่ชี้ให้เห็นถึงความซบเซาทางเศรษฐกิจในหลายภูมิภาคทั่วโลก หลายประเทศเริ่มมีสัญญาณอัตราดอกเบี้ยติดลบ ประเทศที่มีจานวนประชากรสูงอย่างอินเดียได้ดาเนินนโยบายยกเลิกธนบัตรที่มีมูลค่าสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในระยะเวลาอันสั้น ภาวะเศรษฐกิจในเขตยูโรโซนยังคงอยู่ในสภาวะฟื้นตัวอย่างช้าๆ ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นยังอยู่ในสภาวะคงตัว เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางยังคงซบเซาอันเนื่องมาจากราคาน้ามันที่อยู่ในระดับต่าตลอดปี 2559 ส่วนภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีแนวโน้มที่ดี มีการคาดการณ์ว่า GDP จะเติบโตสูงขึ้นในหลายประเทศ อัตราเงินเฟ้อโลกอ่อนตัวลงจากสภาพเศรษฐกิจที่มีทิศทางแตกต่างกันในประเทศใหญ่ๆ ทั่วโลก นาไปสู่การดาเนินนโยบายทางการเงินที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ซึ่งเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2559 และคาดว่าจะขึ้นต่อเนื่องในปี 2560 จากที่เคยคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ามาตลอด 9 ปีก่อนหน้านี้

Picture4.png

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายภายในประเทศ คือผู้ป่วยชาวไทยระดับกลางจนถึงระดับบน และชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย (Expatriates) สาหรับกลุ่มผู้ป่วยจากต่างประเทศนั้น ส่วนหนึ่งจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งมาจากประเทศที่คุณภาพในการรักษายังมีไม่มากเพียงพอ เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ยาก ต้องรอนานในการรับการรักษาพยาบาล และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง

นอกจากนี้โรงพยาบาลยังมีกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยจากบริษัทประกันและผู้ป่วยรับย้าย (Referral Patient) ทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ

ด้วยชื่อเสียงของโรงพยาบาลบารุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร ที่สะสมมากว่า 36 ปี ทั้งในด้านการบริการรักษาพยาบาลอย่างครบวงจรและการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน เป็นผลให้โรงพยาบาลมีเครือข่ายในการรับย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง สาหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทได้แต่งตั้งสานักงานบริการและส่งต่อผู้ป่วย 35 แห่ง ใน 20 ประเทศ แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559 (แบบ 56-1) บริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)

นอกจากนี้โรงพยาบาลยังมีสัญญากับบริษัทคู่สัญญา ในการที่จะให้บริการแก่บุคลากรของบริษัทนั้นๆ และมีสัญญากับบริษัทประกันภัยต่างๆ รวมกว่า 1,000 แห่ง

Picture5.png

ปัจจัยเสี่ยง

1.ผลกระทบจากปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจมหภาค และเหตุการณ์ไม่คาดคิดอื่นๆ
ในปี 2559 อุตสาหกรรมโรงพยาบาลของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหลายปัจจัยที่เข้ามากระทบ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆ ขณะที่เศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศในภูมิภาคยังไม่มีสัญญาณของการฟื้นตัว ราคาน้ามันดิบและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ในระดับต่าตลอดทั้งปี 2559 ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพเศรษฐกิจในหลายประเทศ ซึ่งภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอเป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่ลดความต้องการรับบริการด้านการดูแลสุขภาพของลูกค้าในตลาดต่างประเทศ เพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น กลยุทธ์ของเราจึงไม่เน้นที่ปริมาณผู้ป่วยจานวนมากและการรักษาอาการเจ็บป่วยขั้นต้น แต่จะเน้นในด้านการรักษาอาการเจ็บป่วยอันซับซ้อนและรุนแรงที่จาเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาพยาบาลเป็นพิเศษ นอกจากนี้บริษัทยังได้รักษาสัดส่วนจานวนผู้ป่วยไทยกับผู้ป่วยต่างชาติให้มีความสมดุลกัน เพื่อไม่ให้บริษัทต้องพึ่งพารายได้จากส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไป บริษัทยังคงมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่เน้นตลาดในประเทศมากขึ้นควบคู่ไปกับการทาการตลาดสาหรับผู้ป่วยต่างชาติด้ว

2.ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนา
โรงพยาบาลเอกชนทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอินโดจีน และตะวันออกกลางมีการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การแข่งขันของโรงพยาบาลเอกชนมีความรุนแรงมากขึ้น ความเสี่ยงที่บริษัทจะสูญเสียลูกค้าไปให้แก่โรงพยาบาลอื่นๆ จึงมีสูงขึ้นตามไปด้วย.

3.การขาดแคลนบุคลากร
ปัจจัยหนึ่งที่สาคัญในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล คือ การมีบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะทาง ซึ่งรวมถึงพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคสาขาต่างๆ บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพเหล่านี้จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาล และเนื่องจากบริษัทให้ความสาคัญกับฐานลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยต่างชาติ จึงมีความต้องการบุคลากรวิชาชีพที่พูดได้หลายภาษาอีกด้วย

4.ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น
บริษัทมีหุ้นกู้แปลงสภาพ 2 ชุด หุ้นกู้แปลงสภาพ ชุดที่ 1 จานวน 300 ล้านบาท โดยมีราคาแปลงสภาพ ณ ปัจจุบันเท่ากับ 4.55 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ และหุ้นกู้แปลงสภาพ ชุดที่ 2 จานวน 250 ล้านบาท โดยมีราคาแปลงสภาพ ณ ปัจจุบันเท่ากับ 3.50 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเลือกแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ตลอดอายุหุ้นกู้ หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้เป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและบริษัท จะทาให้มีหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นมาจานวนประมาณ 137.36 ล้านหุ้น

5.ข้อพิพาททางกฎหมาย
การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลอาจมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการบริการทางการแพทย์ของพนักงานหรือแพทย์ของโรงพยาบาล

Picture6.png

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s