หุ้นขนาดเล็กส่วนใหญ่จะมีความสามารถได้ดีกว่าหุ้นใหญ่
หุ้นธนาคารถือได้ว่าเป็นหุ้นที่มีความมั่นคงสูงแต่โตช้า
TISCO เป็นหุ้นธนาคารที่มีขนาดเล็กจะเป็นอย่างไร มาดูกัน

Picture2

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยแบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และสินเชื่อ และกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์

กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ให้บริการทางการเงินภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยให้บริการผ่านสำนักงานใหญ่ของธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) และสาขาของธนาคารซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารมีสาขาที่ตั้ง อยู่ในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้กลุ่มทิสโก้ได้ขยายช่องทางการให้บริการสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคผ่านสาขาของบริษัท ไฮเวย์ จำกัด จำนวน 135 สาขา ทั่ว ประเทศ

กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ ให้บริการทางการเงินภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจจัดการกองทุน โดยให้บริการในประเทศผ่านสำนักงานใหญ่ และสาขาของบริษัทย่อยทัง้ ในกรุงเทพมหานครและทุกภูมิภาคอีก 4 แห่งในเขตต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครปฐม นครราชสีมา และอุดรธานี

Picture3.png

ลักษณะบริการ

1. สายงานกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Retail Banking)

สายกลุ่มลูกค้ารายย่อยให้บริการ 2 ประเภทดังนี้

       1.1 บริการสินเชื่อรายย่อย (Retail Loans)

บริการสินเชื่อรายย่อย เป็นการให้สินเชื่อกับกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก

        1.2 บริการประกันชีวิตและประกันภัย (Bancassurance)

ธนาคารตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา ธนาคารมีความมุ่งมั่น ที่จะสรรหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และความต้องการของลูกค้า โดยเปิดโอกาสให้ทุกบริษัทประกันเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยรูปแบบการให้บริการแบบ Open Architecture ทำให้ธนาคารสามารถคัดสรร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับบริษัทประกันซึ่งมีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันในธุรกิจ ได้อย่างเหมาะสม และคุ้มค่าที่สุดสำหรับลูกค้าของธนาคาร โดยมีผลิตภัณฑ์ทั้ง ในหมวดประกันวินาศภัย อาทิ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ประกันภัยเพื่อธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ในหมวดประกันชีวิต อาทิ ประกันสินเชื่อ ประกันแบบสะสมทรัพย์และแบบประกันบำนาญ ประกันชีวิตควบการลงทุน รวมถึงประกันสุขภาพและโรคร้ายแรง ปัจจุบันธนาคารมีพันธมิตรทางธุรกิจหลายบริษัท ต่างก็เป็นบริษัทประกันภัยชั้น แนวหน้า ที่มีชื่อเสียงและฐานะการเงินมั่นคง

Picture4.png

2. สายงานกลุ่มลูกค้าบรรษัท (Corporate Banking)

สายกลุ่มลูกค้าบรรษัทให้บริการ 3 ประเภทดังนี้

       2.1 บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Lending)

        บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ดำเนินการโดยธนาคารทิสโก้ เป็นการให้บริการทางการเงินในรูปแบบของสินเชื่อและบริการที่เกี่ยวข้องแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือกลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ (Corporate Client) โดยบริการหลักเป็ นการให้สินเชื่อเพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ด้านการพาณิชย์ต่างๆ และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การค้ำประกันอาวัล

       2.2 บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง (Commercial Lending)

        บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางให้บริการสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ ในการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นหลัก อาทิ สินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน สินเชื่อโครงการ และสินเชื่อธุรกิจเช่าซือ้ และลีสซิ่ง สำหรับลูกค้าในภาคธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจยานยนต์และชนิดส่วนรถยนต์ และธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น

       2.3 บริการวาณิชธนกิจ (Investment Banking)

Picture5.png

3. สายงานกลุ่มลูกค้าธนบดีและจัดการกองทุน (Wealth & Asset Management)

ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนครบวงจร ภายใต้เป้ าหมายในการเป็ นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านการลงทุนชั้น นำ “Top Advisory House” ซึ่ง จะช่วยตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการออมและการลงทุนทั้ง บริการธนาคาร หลักทรัพย์ และจัดการกองทุนที่หลากหลายไว้ในที่เดียว ภายใต้แบรนด์ “ทิสโก้ เวลธ์” (TISCO Wealth)

Picture6.png

สภาพการแข่งขัน

ในปี 2559 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้น ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปประกอบกับปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ผันผวน ขณะที่คุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ด้อยลงโดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากความเชื่อมนั่ ของผู้บริโภคอ่อนแอ และหนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ดี เงินสำรองและเงินกองทุนยังอยู่ในที่แข็งแกร่ง ช่วยรองรับความเสี่ยงจากการด้อยลงของคุณภาพสินทรัพย์ได้ ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คงอัตราดอกเบี้ย นโยบาย (Repo-1วัน) ที่ร้อยละ 1.50 เพื่อกระตุ้นการบริโภคและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ

สำหรับการแข่งขันด้านเงินฝากชะลอตัวตามการเติบโตของสินเชื่อ โดยมีการออกแคมเปญเงินฝากเพื่อรักษาฐานลูกค้า และการออกเงินฝากประจำเพื่อรักษาต้นทุนเงินทุน ธนาคารหลายแห่งได้พัฒนาบริการmobile banking เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม นอกจากนี้ธนาคารส่วนหนึ่งดำเนินนโยบายลดจำนวนสาขาบางส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของธนาคารทิสโก้ยังคงมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าเงินฝากรายย่อยอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมรวมถึงและพัฒนาการให้บริการที่สร้างความสะดวกให้แก่ลูกค้า

สำหรับการแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม การแข่งขันยังคงเข้มข้นเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกใหม่ โดยผู้เล่นส่วนใหญ่ยังคงเน้นการแข่งขันด้านราคา และให้บริการที่ครบวงจรสำหรับลูกค้า อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์ได้ชะลอการปล่อยสินเชื่อสำหรับลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจากคุณภาพสินเชื่อมีแนวโน้มด้อยลง ขณะที่ ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ บางส่วนได้หันไประดมเงินทุนผ่านการออกตราสารทุน และตราสารหนี้มากขึ้น ทั้ง นี้กลุ่มทิสโก้มุ่งเน้นกลยุทธ์การสร้างคุณภาพสินเชื่อ และควบคุมคุณภาพหนี้โดยเตรียมพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ที่ภาวะเศรษฐกิจอาจมีทิศทางไม่แน่นอน โดยเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพมากกว่าด้านปริมาณ และการขยายฐานลูกค้าอย่างมีคุณภาพโดยอาศัยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ยาวนาน ควบคู่กับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และให้บริการที่ดีเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

การแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สามารถแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการเป็น 2 กลุ่ม

1) ธนาคารและบริษัทลีสซิ่งในเครือธนาคารพาณิชย์

2) บริษัทในเครือของผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์

Picture7.png

บริษัทในเครือของผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์

โดยภาวะการแข่งขันในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในปี 2559 ยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรง แม้ว่ายอดขายในตลาดรถยนต์ใหม่ภายในประเทศหดตัวลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.9 เป็นผลจากปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวน ประกอบกับภาระหนีสิ้นภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ผนวกกับความต้องการถูกดึงไปใช้ล่วงหน้าจากโครงการรถคันแรก ขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อ สำหรับรถยนต์มือสองเติบโตขึ้น จากปี ก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคารถยนต์ใหม่ที่มีราคาค่อนข้างสูง และส่วนต่างของ ราคารถ

ใหม่และรถยนต์มือสองที่สมเหตุสมผลมากขึ้น อย่างไรก็ดี การเป็นพันธมิตรหลักกับผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ด มาสด้า และวอลโว่ ทำให้กลุ่มทิสโก้มีความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้นท่ามกลางความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ กลุ่มทิสโก้ยังคงมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าด้วยการเสนอบริการที่มีคุณภาพและการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จำหน่ายรถยนต์ (Dealer) อย่างต่อเนื่อง กอปรกับประสบการณ์อันยาวนานของกลุ่มทิสโก้ ความสามารถในการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิผล ความชำนาญในการบริหารความเสี่ยงและการบริหารและติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีฐานข้อมูลของลูกค้าที่กว้างขวาง ทำให้กลุ่มทิสโก้สามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว

ณ สิ้น ปี 2559 ธนาคารมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอันดับที่ 10 ตามขนาดของสินทรัพย์ในระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดด้านสินทรัพย์ร้อยละ 1.6 ส่วนแบ่งการตลาดเงินฝากร้อยละ 1.4 ของยอดเงินฝากรวมทุกธนาคาร และมีส่วนแบ่งตลาดเงินให้สินเชื่อคิดเป็นร้อยละ 2.0 ของยอดเงินให้สินเชื่อรวมทุกธนาคาร

Picture10.png

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงสำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มทิสโก้ได้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องที่สำคัญออกเป็ น 5 ด้าน ประกอบด้วย

1. ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาทำให้ไม่สามารถชำระหนีที้่มีต่อกลุ่มทิสโก้เมื่อครบกำหนดได้ หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่จะชำระหนีให้กับกลุ่มทิสโก้ ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อหากเกิดขึ้นโดยไม่มีหลักประกันคุ้มครองจะมีผลทำให้กลุ่มทิสโก้ต้องกันสำรองหนีสู้ญมากขึน้ อันจะส่งผลต่อกำไรสุทธิและเงินกองทุนของกลุ่มทิสโก้

2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่กลุ่มทิสโก้ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระเงินเมื่อครบกำหนดเนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนใหม่มาให้ได้เพียงพอต่อความต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารได้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัจจัยทั้ง ภายในและภายนอก โดยปัจจัยภายในขึน้ อยู่กับโครงสร้างของสินทรัพย์และหนีสิ้น และการสำรองสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อนำมาใช้รองรับความต้องการ ส่วนปัจจัยภายนอกขึ้น อยู่กับภาวะสภาพคล่องของตลาดและความเชื่อมนั่ ของผู้ฝากเงินเป็นหลัก

3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ จากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารและอัตราดอกเบีย้ ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือเงินกองทุนของกลุ่มทิสโก้หรือการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงินของกลุ่มทิสโก้

4. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน

โดยอ้างอิงจากคำจำกัดความของ The Bank for International Settlements โดย Basel Committee on Banking Supervision และตามแนวปฏิบัติแห่งธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ จากความผิดพลาดหรือความไม่เพียงพอของกระบวนการทำงาน บุคลากร ระบบงาน หรือปัจจัยภายนอก โดยรวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมายและการทุจริต อันเป็ นผลให้เกิดความเสียหายทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน เช่น ชื่อเสียงและการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ก ลุ่มทิสโก้ ตระหนักดีว่าความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินการธุรกิจของกลุ่มทิสโก้ จึงได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนาวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน

5. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงอันเกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม หรืออาจเป็นความไม่สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร การแข่งขัน และทรัพยากรขององค์กร ซึ่งในท้ายที่สุดจะส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของกลุ่มทิสโก้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s