หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลถือว่าหุ้นหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสูง
เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้หุ้นกลุ่มนี้
เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากสังคมผู้สูงอายุ
BDMS เป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มนี้

Picture1

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีสายการประกอบธุรกิจ หลักคือธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยเป็นการดำเนินงาน ผ่านบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้บริษัทได้มีการลงทุนในธุรกิจที่สนับสนุนและเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ตามงบการเงินรวมได้ดังนี้. : โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย : เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 – 2559

Picture2.png
(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

 

ภาวะตลาดการแข่งขันและแนวโน้มธุรกิจ

Picture3.png
สถานการณ์ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน คาดว่า จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนอย่างเป็นทางการ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลทีจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ของ อาเซียน รวมถึงความใส่ใจในการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ทำให้ธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชนในปี 2559 มีแนวโน้ม ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีมีแนวโน้ม ปรับตัวดีขึ้น และการเติบโตของกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติทีเข้ามาทั้งรูปแบบของการรักษาและการท่องเทียวเชิง สุขภาพ กระแสความนิยมในการดูแลสุขภาพ รวมถึงจำนวนประชากรผู้สูงอายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กลุ่มลูกค้า เป้าหมายในปี 2559 ยังคงเป็นกลุ่มลูกค้าผู้ดูแลสุขภาพ


แนวโน้มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน จากข้อมูลการศึกษาแนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ปี 2559-2561 ของศูนย์วิจัยของ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จำกัด (มหาชน) คาดว่า ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องโดยมี ปัจจัยสนบัสนุนจาก
1.การเพิ่มขึ้นของกลุ่มคนชนช้ันกลางที่มีอำนาจซื้อสูง
2.ประชากรสูงอายุที่ต้องการการดูแลและรักษาพยาบาลมจำนวนเพิ่มขึ้นมาก
3.การขยายตัวของชุมชนเมือง
4.อัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคร้ายแรงของคนไทยมีมากขึ้น
5. การปรับปรุงคุณภาพการรักษาพยาบาล และจุดแข็งด้านราคาค่าบริการทางการแพทย์ของไทยที!ยังคงดึงดูด ผู้ป่วยต่างชาต

 

Picture4.png

กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท

บริษัทมีเป้าหมายชัดจนทีจะก้าวขึ้นเป็น ใน J โรงพยาบาลชันนาหรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ในเอเชีย แปซิฟิค ทีให้บริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับโลกแก่ชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยการ พัฒนาและเสริมสร้าง องค์ประกอบตามแผนงานหลักคือ
1. Good Doctors การมีแพทย์ที่ดี มีจริยธรรม เป็นแพทย์ที่เก่ง มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงการมีแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคเฉพาะทางทุกสาขา

2. Good Nurses การมีพยาบาลที่เก่ง และมีความเข้าใจในความต้องการของผู้ป่วย และมีประสบการณ์ในการ
ดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี

3. Good Services + Thai Hospitality การให้การบริการที่มาจากใจ บริการแบบไทย โดยการดูแลผู้ป่วย
เหมือนสมาชิกในครอบครัว

4. Good Technology การใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัยในการตรวจและรักษาผู้ป่วย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานและวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ซึ่งนำมาสู่ Good Referral Hospitals มีการส่งต่อผู้ป่วยที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในภูมิภาค

 

Picture5.png

ปัจจัยเสี่ยง
1.ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ
โดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยนั้นค่อยข้างมีแนวโน้มไปทางบวกจากการคาดการของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งการส่งออกฟื้นตัว และการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งจะชดเชยเรื่องท่องเที่ยวทัวร์ผิดกฎหมายและบรรยากาศท่องเที่ยวในช่วงไว้อาลัย แม้เรื่องการรักษาจะเป็นปัจจัยสี่ แต่เมื่อเศรษฐกิจแย่ลงก็มีผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน

2.ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน
-ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง มาตรฐานหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้กับบริษัทในอนาคต
-ความเสี่ยงในด้านการแข่งขัน
-ความเสี่ยงจากการที่ ไม่สามารถรักษาบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้บริหารสำคัญไว้ได้
-ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง
-ความเสี่ยงจากการพง!ึ พารายได้จากผู้รับบริการชาวต่างชาติ
-ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ

3.ความเสี่ยงทางด้านการเงิน
-ความเสี่ยงด้านการรับชำระค่ารักษาพยาบาล
-ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
-ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในต่างประเทศและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

Picture6.png
(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s