กลับมาอีกครั้งกับ เจาะ! ลึก! หุ้น!

วันนี้พวกเราจะมาเจาะหุ้น TCCC กันอย่างละเอียดให้ได้อ่านกันน ยาวหน่อยเน้ออ แต่ใครสนใจลองอ่านดูนะครับบ ^^

Picture1

Picture2

ถ้าดูแค่ปีล่าสุด คือปี 2559 จะเห็นว่ารายได้มาจากบริษัทเอง 96.43% และมาจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 3.57%

Picture3

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผลิตปุ๋ยเคมีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมกับปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P2O5), โพแทสเซียม (K2O) และธาตุอาหารรอง เช่น แมกนีเซียม (MgO), กำมะถัน (S) เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีธาตุอาหารเสริม เช่น โบรอน (B) อีกด้วย ซึ่งจะทำให้พืชเจริญงอกงามมีผลผลิตดี ปริมาณและคุณภาพสูง อนึ่ง ปุ๋ยเคมี “ ตราหัววัว-คันไถ” ที่บริษัท ผลิตมีคุณภาพตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นที่นิยม แพร่หลายในพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศ นานเกือบ 40 ปี การใช้ปุ๋ยเคมีให้ถูกวิธีในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม จะช่วยทำให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้งเมื่อผลผลิตสูงก็จะส่งผลเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับเกษตรกรไทย และก่อให้เกิดผลดีแก่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย

Picture4

จากการที่ปุ๋ยเป็นสินค้าที่จัดอยู่ในประเภทสินค้าตามฤดูกาล โดยในช่วงฤดูฝนจะเป็นช่วงที่มียอดขายมากที่สุด ดังนั้นฤดูกาลจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดของบริษัท
(1) กลยุทธ์ทางการตลาด
กลยุทธ์การตลาดของบริษัทประกอบด้วย
—กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทเน้นการผลิตและการนำเข้า ปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตรที่มีคุณภาพดี เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ เพื่อให้พืชเจริญงอกงาม แข็งแรงได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพสูง และมีผลผลิตต่อหน่วยสูง
—กลยุทธ์ด้านราคา บริษัทมีนโยบาย ให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตรที่มีคุณภาพดีราคาถูก เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรอันจะนำไปสู่ศักยภาพการแข่งขันได้ในตลาดโลก
—กลยุทธ์ด้านสถานที่ บริษัทจัดให้มีช่องทางการจำหน่ายทั่วประเทศ โดยผ่านทางผู้แทนจำหน่ายเพื่อให้เกษตรกรสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
—กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
บริษัทจัดให้มีการส่งเสริมการจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตราสินค้าของบริษัทอยู่ในความนิยมและความต้องการของเกษตรกร โดยบริษัท ได้จัดให้มีการส่งเสริมการตลาด โดยดำเนินการทั้งระดับตัวแทนจำหน่าย ลูกค้ารับช่วงและเกษตรกร โดยใช้วิธีต่างๆ ดังนี้
– การโฆษณา ทางสื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และ หนังสือพิมพ์
– การจับรางวัล ทั้งระดับลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ลูกค้ารับช่วง และเกษตรกร
– จัดประชุมกลุ่มเกษตรกร และประชุมลูกค้า อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการประชุมเกษตรกรซึ่งมีการจัดบ่อยครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการให้ความรู้ด้านการเกษตรและจำหน่ายปุ๋ยและหรือเคมีเกษตรในราคาพิเศษให้กับเกษตรกร
– การติดป้ายโปสเตอร์โฆษณาสินค้าในที่ต่างๆ การติดป้ายผ้า BANNER ตามร้านลูกค้า การพิมพ์ใบปลิวแนะนำปุ๋ยและหรือเคมีเกษตรให้เกษตรกรทราบ
– การให้ความร่วมมือในการประชุมวิชาการต่างๆ

Picture5

ลักษณะการจัดจำหน่ายและการกำหนดราคา

—บริษัทจำหน่ายสินค้าเป็นหน่วยเมตริกตัน โดยเสนอราคาขายต่อเมตริกตัน ในหนึ่งเมตริกตันจะมีสินค้าจำนวน 20 กระสอบ ซึ่งในแต่ละกระสอบจะบรรจุปุ๋ยกระสอบละ 50 กิโลกรัม โดยทั่วไปลูกค้ารายเล็กก็จะสั่งครั้งละ 1 คันรถบรรทุก ซึ่งในการสั่งแต่ละครั้งจะเป็นหลายสูตรหรือสูตรเดียวก็ได้ และจำนวนกี่เมตริกตันก็ได้ ขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกของแต่ละคัน ทั้งนี้ระบบการจำหน่ายปุ๋ยคล้ายกับระบบการจำหน่ายปูนซีเมนต์ คือ จะจำหน่ายเป็นตั๋วใบขนสินค้าให้ลูกค้า ลูกค้าสามารถนำตั๋วนี้ไปจำหน่ายต่อได้ หรือนำมาขนเองโดยให้รถบรรทุกถือตั๋วมารับปุ๋ยจากคลังสินค้าของบริษัท ราคาจำหน่ายจะเป็นราคา ณ คลังสินค้าของบริษัท การจำหน่ายจะมีทั้ง 2 ลักษณะคือ การชำระเงินสดและการชำระแบบเครดิต โดยราคาเงินสดจะถูกกว่าราคาเครดิต

ช่องทางการจำหน่าย

—บริษัท มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ เขตนั้นจะต้องไม่มีตัวแทนจำหน่ายเดิมอยู่หรือถ้ามีก็เป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีศักยภาพการขายไม่กว้างนัก

Picture6

กลุ่มธุรกิจซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท

1. ธุรกิจขายเคมีเกษตรและปุ๋ยเคมี
2. ธุรกิจขายปุ๋ยเคมี
3. ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง
4. ธุรกิจขายปลีกเบ็ดเตล็ด
5. ธุรกิจร้านขายยา
6. ธุรกิจพืชไร่
7. กิจการโรงสีข้าว

สถาบันการเกษตร

1. สหกรณ์การเกษตร
2. กลุ่มเกษตรกร
3. กลุ่มทำนาต่างๆ

Picture7

เศรษฐกิจโลกยังคงไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงการบริหารทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่มั่นคง การลงประชามติออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของประเทศอังกฤษ รวมถึงความตึงเครียดทางการเมืองในตะวันออกกลาง และประเทศรัสเซีย ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้น ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเยอรมัน ก็สามารถทำให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวได้ ในขณะที่ผลลัพธ์ของการปรับโครงสร้างผลผลิตส่วนเกินของประเทศจีน จะมีผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลก

สำหรับประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่าปริมาณส่งออกจะฟื้นตัว ภาคเกษตรกรรมก็เช่นกันมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตมากขึ้นอันเนื่องจากปริมาณน้ำฝนเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น การบริโภคของเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นจะมากขึ้น คณะกรรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ จะเป็นแรงหนุนที่จะช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตในปี พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีการประเมินอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทยจะมีอัตราเติบโตร้อยละ 3-4

Picture8

เศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2560 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.4 – 3.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) โดยปัจจัยที่สนับสนุนการเจริญเติบโตดังกล่าวคือสภาพอากาศและปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกมากกว่าปี พ.ศ. 2559 ซึ่งส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น บริษัทคาดการณ์ปริมาณการใช้ปุ๋ยในปี พ.ศ. 2560 จะเติบโตร้อยละ 5-10 เมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยจะดำเนินนโยบายและมาตรการด้านการเกษตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สิ่งดังกล่าวถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี บริษัทฯ จึงประเมินว่าความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีคุณภาพจะมีปริมาณมากขึ้นในปี พ.ศ. 2560 สำหรับวัตถุดิบด้านผลิตปุ๋ยเคมี บริษัทคาดว่าราคาตลาดโลกจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพราะว่า ปริมาณความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น

Picture9

บริษัทนำเข้าวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ ดังนั้นความผันผวนของราคาวัตถุดิบจึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิตปุ๋ยเคมีและส่งผลต่อการกำหนดราคาขายปุ๋ยเคมี

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้บริหารความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบโดยการควบคุมระดับสินค้าคงคลังทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม โดยบริษัทได้พยายามติดตามสถานการณ์ตลาดเพื่อปรับแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อสามารถวางแผนการจัดหาวัตถุดิบและคงระดับวัตถุดิบในระดับที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

Picture10

รัฐบาลยังคงมุ่งให้การสนับสนุนภาคเกษตรกรรมของประเทศ โดยการกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะการปรับลดต้นทุนในการทำการเกษตร ซึ่งมาตรการบางประการอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่เหมาะกับการใช้เพาะปลูกในนาข้าวและสวนยางพารา ดังนั้นบริษัทสามารถมุ่งเน้นทำการตลาดในสูตรปุ๋ยอื่นๆ เพื่อลดผลกระทบจากการควบคุมราคาดังกล่าว ในขณะเดียวกันบริษัทได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายควบคุมราคาดังกล่าว อย่างไรก็ดี มาตรการควบคุมราคาข้างต้นที่ยังมีผลต่อเนื่องมาจนถึงปี2559 ไม่ส่งผลกระทบต่อการกำหนดราคาขายสินค้ามากนัก เนื่องจากแนวโน้มราคาวัตถุดิบในการผลิตไม่ได้มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น ทำให้บริษัทยังสามารถกำหนดราคาให้ขายปุ๋ยเคมีได้ต่ำกว่าราคาที่รัฐบาลกำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความร่วมมือกับโครงการภาครัฐตามนโยบาย “สานพลังประชารัฐ” เพื่อช่วยลดราคาปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายให้แก่บริษัทอีกด้วย

Picture11

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในประเทศไทยในช่วงตั้งแต่ปี 2558 – 2559 ที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายภูมิภาคในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง อาทิเช่น ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2558 ต่อเนื่องถึงปี 2559 เกิดภัยแล้งรุนแรง

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ควบคู่ไปกับการบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด เพื่อให้บริษัทยังคงมีสินค้าที่จำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องและไม่มีระดับสินค้าคงคลังมากเกินไป

Picture12

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา รายได้ของเกษตรกรลดลงเนื่องจากจากสาเหตุต่างๆ อันได้แก่ ปัญหาภัยแล้งทำให้เกษตรกรในบางพื้นที่ทำการเพาะปลูกได้น้อยลง ทำให้ได้ผลผลิตน้อย รวมถึงราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ลดลงตามไปด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้กำลังซื้อของเกษตรกรลดลงด้วย

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทเน้นการขายไปยังพื้นที่ที่ยังมีราคาเพาะปลูกตามปกติที่เกษตรกรยังคงมีกำลังซื้อ และติดตามสถานการณ์ทางการเกษตรและสินค้าการเกษตรอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ เพื่อป้องกันหนี้เสียหรือการรับชำระหนี้ไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลา บริษัทได้กำชับให้ตัวแทนจำหน่ายระมัดระวังในการขายเชื่อให้แก่เกษตรกรที่มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้

Picture13

วัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยเคมีบางชนิดมีการผลิตและจัดจำหน่ายโดยผู้จัดหาน้อยราย การที่ต้องใช้วัตถุดิบดังกล่าวในการผลิตโดยมีผู้จัดหาน้อยรายถือเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง หากผู้จัดหาสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อกำหนดราคาของวัตถุดิบได้โดยไม่สอดคล้องกับราคาที่แท้จริงของวัตถุดิบนั้น อาจส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตของบริษัทสูงขึ้น และเป็นเหตุให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้ นอกจากนี้

การบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพสินค้าของบริษัท ได้ร่วมมือกันคิดค้นและค้นหาวัตถุดิบทดแทน เพื่อลดผลกระทบด้านราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น นอกจากนี้ด้วยความร่วมมือของผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ ทำให้บริษัทสามารถประมาณการและวางแผนความต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิตได้ล่วงหน้าและทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงบริษัทพยายามจัดหาผู้จำหน่ายวัตถุดิบรายอื่นๆ และกระจายการสั่งซื้อวัตถุดิบจากหลายแหล่งเพื่อลดการพึ่งพาผู้จัดหาวัตถุดิบน้อยราย

Picture14

ในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายในต่างประเทศหลายแหล่ง โดยส่วนใหญ่บริษัทจะชำระราคาวัตถุดิบเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของการซื้อวัตถุดิบทั้งหมด ดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงจากการที่บริษัทต้องชำระราคาวัตถุดิบสูงกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศโดยสกุลเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อครบกำหนดเวลาในการชำระค่าสินค้า

การบริหารความเสี่ยง

ในกรณีที่บริษัทต้องชำระค่าวัตถุดิบเป็นเงินสกุลอื่นนอกเหนือจากเงินบาท บริษัทได้ทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้า (Forward Contract) ณ วันที่มีคำสั่งซื้อวัตถุดิบ ซึ่งแนวทางนี้จะทำให้บริษัทสามารถลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทสามารถคำนวนต้นทุนและกำหนดราคาขายสินค้าได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

Picture15

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอาจต้องมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจและเสริมสภาพคล่องในบางช่วงเวลา โดยเงินกู้ส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้ระยะสั้นซึ่งมีระยะเวลาชำระคืนส่วนใหญ่ไม่เกิน 6 เดือน โดยบริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่ายตามอัตราที่แต่ละสถาบันการเงินกำหนดไว้ ดังนั้นบริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะต้องชำระหนี้เพิ่มขึ้นหากอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

การบริหารความเสี่ยง

ในการดำเนินธุรกิจระหว่างปี 2559 บริษัทไม่มีการใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้น เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ดี บริษัทย่อยยังคงมีการใช้วงเงินกู้ระยะสั้นโดยวงเงินกู้ของบริษัทย่อยมีสัดส่วนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับวงเงินกู้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับ ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าไปกำกับดูแลและกำหนดนโยบายให้กับบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยกำหนดให้บริษัทย่อยพิจารณาใช้วงเงินกู้ระยะสั้นเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น และให้ชำระคืนเงินกู้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือก่อนหน้านั้นหากสามารถกระทำได้ นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศแล้ว ปัจจุบันความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากรัฐบาลยังคงเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจึงคงนโยบายอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำเพื่อกระตุ้นการบริโภคของภาคประชาชน

Picture16

การออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถควบคุมมติของที่ประชุมในเรื่องสำคัญได้ เช่น การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน รายการเกี่ยวโยงกัน รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และอื่นๆ เนื่องจากสิทธิในการออกเสียงมีมากกว่าร้อยละ 75 ของผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นถือเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทไม่สามารถควบคุมการลงมติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่บริษัทต้องการหรือไม่ขัดกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยในทุกกรณีได้

การบริหารความเสี่ยง

ในการลงมติเรื่องที่สำคัญ บริษัทจะปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะจัดเตรียมข้อมูลของเรื่องดังกล่าวจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยแสดงถึงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว ความเป็นมา เหตุผล ความจำเป็น ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพิจารณาก่อนวันประชุม และในวันประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่ โดยที่บริษัทได้จัดเตรียมผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนั้นๆมาให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติได้ตามความเหมาะสมต่อไป

Picture17

บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสจากความต้องการสินค้าปุ๋ยเคมีที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในประเทศกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ที่มีพื้นที่ติดกับประเทศไทย

การบริหารความเสี่ยง

การขยายการลงทุนของบริษัทโดยการขยายสาขาและเปิดบริษัทย่อยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ถือเป็นการบริหารความเสี่ยงแนวทางหนึ่งของบริษัทจากข้อจำกัดของการขยายตลาดภายในประเทศ แต่อย่างไรก็ดี การลงทุนในต่างประเทศย่อมมีปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวมาข้างต้น แต่ด้วยความชำนาญในฐานะผู้ผลิตและผู้จำหน่ายปุ๋ยมาเป็นระยะเวลานาน บริษัทได้กำหนดแผนการดำเนินโครงการลงทุนดังกล่าวอย่างระมัดระวัง รวมถึงได้มอบหมายให้บุคลากรของบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญเข้าไปบริหารโครงการและพัฒนาทักษะแรงงานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจปุ๋ยเคมีควบคู่ไปกับการวิจัยตลาดเพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์

20106513_1285627751536562_8522432308156517492_n

จบละครับ ^^

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s