สวัสดีครับ ตอนที่สองแล้วกับ….เจาะลึกหุ้น TKN ผ่าน 56-1!!! ที่ต่อยอดมาจากสรุป BMC พร้อมแล้วเชิญอ่านกันได้เลยครับบบ ^^

Picture1
(เจาะลึกหุ้น TKN ผ่าน 56-1)
Picture2.png
(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

โครงสร้างรายได้แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์

สาหร่ายทอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดขายมาเป็นอันดับ 1 ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน แต่สาหร่ายย่างที่มียอดขายอันดับ 2 มีการเติบโตของยอดขายมาเป็นอันดับ 1 อย่างไรก็ตามรายได้จากการขายมีค่าเพิ่มขึ้นทุกปี และเติบโตอย่างสม่ำเสมอ

Picture3.png
(คลิกที่รูปเพื่อขยาย)

โครงสร้างรายได้แบ่งตามประเทศคู่ค้า

รายได้ของ TKN นั้นส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ แต่ต่อมาได้มีการรุกตลาดต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ พี่จีนของเรา TKN จะเน้นตลาดมาทางเอเชียมากกว่าด้วยวัฒนธรรมการกิน การหาส่าหร่ายที่เหมาะสม

Picture4.png

การตลาดและการแข่งขัน

1.กลยุทธ์ด้านคุณภาพ
2.กลยุทธ์ด้านความหลากหลาย
3) กลยุทธ์ด้านราคา
4) กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
5) กลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
6) กลยุทธ์ Brand Synergy

Picture5.png

ลูกค้าเป้าหมายตลาดในประเทศ

บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าจากทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน, มาเลเซีย อินโดนีเซีย, ฮ่องกง, สิงคโปร์, ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา, ไต้หวัน, ยุโรป, เวียดนาม เป็นต้น

ลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่จะมีอาชีพ นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน

Picture6.png

ช่องทางการจัดจำหน่าย

ตลาดภายในประเทศ
1. ร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ประกอบด้วย ห้างร้านขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ออกแบบร้าน ได้แก่ เซเว่น อีเลฟเว่น, Family Mart, Jiffy และ Supermarket and Hypermarket เน้นขายสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ซึง ร้านที่จำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย Tops, Testco Lotus, BigC, Foodland, Villa Market และ Home Fresh Mart

2. ผู้จัดจำหน่ายในประเทศ
สำหรับลูกค้าบางรายนั้น บริษัทฯ ต้องมีการจัดส่งสินค้าไปแต่ละจุด เช่น ห้างแม็คโคร (Makro)

3. ร้านค้าปลีกดั้งเดิม

4. ร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ (Taokaenoi Land)

Picture7.png

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวในประเทศไทย

อุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวในปี 2559 มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 33,266 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.5 จากปี 2558 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมนี้มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

สาหร่ายปรุงรสถือเป็นอาหารที่คนไทยมีความคุ้นเคยและบริโภคมาอย่างยาวนาน โดยความเป็นญี่ปุ่นถือเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดสาหร่าย เพราะสาหร่ายเป็นอาหารที่ชาวญี่ปุ่นรู้จักและบริโภคมาโดยตลอด

สาหร่ายปรุงรสเป็นสินค้าที่ผู้ผลิตสามารถเข้ามาทำตลาดได้ง่ายในแง่ของการผลิตสินค้า เพราะมีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน อย่างไรก็ตามทีผ่านมาผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตรายเล็ก ทีไม่เน้นการสร้างตราสินค้าให้เป็นทีรู้จัก หรือมีการทำการตลาดอย่างจริงจังเพื่อมากระตุ้นยอดขาย ทำให้ทีผ่านมาตลาดสาหร่ายในประเทศไทยเติบโตได้ในระดับปานกลาง โดยผู้บริโภคไม่ได้มีความตื่นตัวมากนัก

สำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดสาหร่ายปรุงรสในประเทศไทยนั้นมาจากกระแสความนิยมของวัฒนธรรมบันเทิงของเกาหลี เนื่องจากพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าที่โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นมีความนิยมในสินค้าจากเกาหลีเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากร้านอาหารกาหลีเพิ่มขึ้น และเติบโตอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่เลือกทำการตลาดไปในทิศทางที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมบันเทิงของเกาหลี อาทิเช่น การใช้กลุ่มนักร้องจากเกาหลีมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับสินค้า รวมถึงการจัดแคมเปญการตลาดร่วมไปกับคอนเสิร์ตเกาหลีต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมชิงบัตรคอนเสิร์ตของกลุ่มนักร้องเกาหลี เป็นต้น

ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายปรุงรส โดยหากพิจารณาส่วนแบ่งทางการตลาดในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายหลักของบริษัท ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เกต/ไฮเปอร์มาร์เกต ร้าน สะดวกซื้อและร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) พบว่าบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดในทุกช่องทางการจัดจำหน่ายหลัก อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายจากคู่แข่งทีเข้ามาใหม่ เช่น มาชิตะ โอโนริ เป็นต้น แต่คู่แข่งเหล่านั้นก็ทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ลดลง ทั้งนี้บริษัทฯ วางแผนในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด รวมถึงกระตุ้นตลาดขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายปรุงรสให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

 

Picture8.png

การบริหารความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินธุรกิจ
-ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่
-ความเสี่ยงจากการพึงพิงลูกค้ารายใหญ่
-ความเสี่ยงจากการพึงพิงสินค้าที่เกียวเนื่องจากสาหร่ายเป็นหลัก
-ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาเช่าทีดินทีสำนักงานนพวงศ์
ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม

2. ความเสี่ยงด้านการผลิต
-ความเสี่ยงทางด้านแรงงาน
-ความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของสินค้าคงคลัง
-ความเสี่ยงทางด้านประสิทธิภาพในการผลิต

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
-ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สุดท้ายก็หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจบริษัท TKN นี้ได้ดีขึ้นและทานสาหร่ายได้อร่อยขึ้นนะครับบบบ ^^

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s