Picture2.png-SPCG ทำอะไรบ้าง?
1. ธุรกิจลงทุนพัฒนาและบำรุงรักษาโซลาร์ฟาร์ม
เป็นผู้นำในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร
2. ธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้าง
มุ่งเน้นการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมกับธุรกิจโซลาร์ฟาร์มเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มบริษัทฯ เช่น โครงยึดแผง และหลังคาแผงโซลาร์ (Solar Roof) เป็นต้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอันเนื่องมาจากนโยบายภาครัฐด้านการส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
3. ธุรกิจจำหน่ายระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

 

Picture3.png
-รายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท กล่าวคือ
1. รายได้จากธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ส่วนคือ
(1) รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์ฟาร์ม
(2) รายได้จากธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร (EPC) 
(3) รายได้จำกธุรกิจบริการดานการปฏิบัติการ การบำรุงรักษา และการประมวลผลโซลาร์ฟาร์ม (OM&M)
2. รายได้จากธุรกิจหลังคาเหล็กและโครงสร้าง ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ
(1) รายได้จากการขาย
(2) รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง

3. รายได้จากธุรกิจการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ
(1) รายได้จากการขาย
(2) รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง

 

 

 Picture4.png
– กลยุทธ์การแข่งขัน
SPCG มีกลยุทธ์การแข่งขันในการประกอบธุรกิจลงทุนและพัฒนำโซลำร์ฟำร์มดังต่อไปนี้
1. เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงของ SPCG เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี จึงสามารถที่จะกำหนดรูปแบบการพัฒนาทางธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านงานวิศวกรรม งานบริหารและควบคุม ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ได้ในอัตราสูงสุดตามเป้าหมาย2. มุ่งเน้นคุณภาพของอุปกรณ์ที่นำมำใช้ในการสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์ม คัดสรรเฉพาะอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดี มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง และมีความคงทน

 

 

Picture5.png
– กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ด้วย SPCG ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มและทำการจัดตั้งบริษัทภายใต้บริษัท ในเครือ 1 โครงการ ต่อ 1 บริษัท แต่ละบริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้นระบบการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของโซลาร์ฟาร์มทั้ง 36 แห่ง มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับซื้อไฟฟ้าทุกหน่วย โดยมีโครงสร้างรายรับแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1. ส่วนเพิ่มราคารับซื้อ
2. อัตราค่าไฟฐานที่ปรับราคาได้ตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ซึ่งมีการปรับราคาทุก 4 เดือน ตามราคาเปลี่ยนแปลงของเชื้อเพลิงนำเข้าและอัตราเงินแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

 

 

Picture6.png
– ช่องทางการจัดจำหน่าย
เนื่องจากธุรกิจลงทุนและพัฒนาโซลาร์ฟาร์มเป็นการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ดังนั้นช่องทางในการจัดจำหน่ายของธุรกิจนี้ จึงเป็นการเชื่อมต่อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์ฟาร์มแต่ละโครงการเข้าสู่ระบบของ กฟภ. โดยผ่านมิเตอร์วัดจำนวนหน่วยของไฟฟ้าที่ส่งให้แก่ กฟภ.

 

 

Picture6.5.png
– แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าในประเทศไทย
จากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจไทย แผนการลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐาน การขนส่ง และการเข้าสู่ ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จะส่งผลต่อการใช้ไฟฟ้าของประเทศโดยรวม สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงได้มีการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558–2579 (PDP 2015) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ เพื่อให้มีความมั่นคงครอบคลุมทั้งระบบ ผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้ารายพื้นที่
2. ต้นทุนค่าไฟฟ้าอยู่ในระดับที่เหมาะสม สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ประชำชนไม่แบกรับภาระมากเกินไป และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว
3. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปลดปล่อย CO2 ไม่สูงกว่าแผน PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 โดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน ช่วยลดโลกร้อน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

Picture7.png
-ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากธุรกิจลงทุนโซลาร์ฟาร์ม
(1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเพียง รายเดียว
(2) ความเสี่ยงจากแสงอาทิตย์มีความเข้มของแสงน้อยกว่าปกติ
(3) ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
(4) ความเสี่ยงจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์เสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด
2. ความเสี่ยงจากธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างโซลาร์ฟาร์มแบบครบวงจร (Engineering, Procurement and Construction หรือ EPC)
(1) ความเสี่ยงจากการจัดหาบุคลากร
(2) ความเสี่ยงจากการที่สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับตลาด
(3) ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s